sales@translyft.com +45 98 86 49 00

Salgs-, betalings- og leveringsbetingelser

01.05.2019

Købsaftale mellem kunde og TRANSLYFT A/S, Aalborgvej 321, 9352 Dybvad, CVR: 15201304.

Nedenstående salgs-, betalings- og leveringsbetingelser gør sig gældende mellem køber og sælger så længe disse ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

1 - Priser

Nævnte priser er i danske kroner ekskl. moms og er angivet som faste priser. Dog er TRANSLYFT A/S berettiget til at regulere priserne som følge af ændringer i told, skatter, valutakurser, afgifter og lign., som finder sted på leveringstidspunktet.

Tilsvarende gælder for ekstraordinære stigninger i råmaterialer på grund af udefra kommende begivenheder, der ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.

2 - Betaling

I webshoppen kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JBC, American Express og Maestro. I forbindelse med kortkøb bliver betaling trukket ved afsendelse fra fabrikken. Der er også mulighed for at få tilsendt faktura.

Såfremt intet andet er aftalt er betalingsbetingelserne netto kontant ved varens modtagelse. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling på grundlag af modkrav af nogen som helst art. Sker betaling ikke rettidigt påløber rente med 2,0 % for hver påbegyndt måned.

TRANSLYFT bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af alle påløbne omkostninger og renter er betalt.

3 - Forsendelse

Fragtprisen for 1-5 Silverline løfteborde er 595 kr. Herefter stiger prisen til det dobbelte (v. 6-10 stk.). Prisen er baseret på forsendelse ab fabrik.

Silverline løfteborde afsendes indenfor 24 timer (hverdage), såfremt løftebordet er på lager.

Ved køb af mere end 5 løfteborde i webshoppen bedes køber kontakte os på tlf. 9886 4900.

4 - Levering

Køber er ved for sen levering kun berettiget til at hæve handlen, hvis forsinkelsen andrager mere end 14 dage udover den aftalte leveringsdato. Det er desuden en betingelse, at køber reklamerer omgående, når den aftalte leveringstid er overskredet.

Det er en betingelse for at kræve erstatning, at TRANSLYFT A/S allerede på ordrebekræftelsestidspunktet har haft kendskab til, at leveringstiden ikke kunne overholdes. TRANSLYFT A/S påtager sig intet ansvar for indirekte tab forårsaget af for sen levering.

Leverancen omfatter kun de i tilbuddet, respektive ordrebekræftelsen, udtrykkeligt specificerede angivelser; herunder udstyr samt eventuelle ydelser til senere levering.

5 – Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Fragtomkostninger ved returnering betales af køber.

Produkter, der er specialbygget efter kundens specifikationer, tages ikke retur.

6 - Ordre

Enhver ordre er at anse som et tilbud fra købers side og forudsætter ordrebekræftelse fra TRANSLYFT A/S.

7 – Fejl og mangler

TRANSLYFT garanterer, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.

Bestemmelsen er betinget af, at TRANSLYFT A/S’ garantibestemmelser og service er overholdt. Afhjælpning finder sted efter bestemmelserne i NLM 94.

8 - Ombytning

Ved ombytning af brugt materiel overgår risikoen først til TRANSLYFT A/S ved materiellets fysiske overlevering. Det påhviler ejeren at levere det brugte materiel i samme stand, som det var på dagen for produktets levering.

Vedligeholdelses- og eventuelle reparationsomkostninger indtil levering afholdes således af ejeren.

9 - Force majeure

Enhver leverance er med forhold for forsinkelse som følge af strejke eller lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, brand, oprør og uroligheder, forsinkelse eller mangelfuld leverance fra underleverandør på trods af rettidig og korrekt bestilling fra TRANSLYFT A/S’ side eller andre årsager uden for TRANSLYFT A/S’ kontrol.

Omstændigheder, som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet.

10 - Klagemulighed

Har du klager over vores produkter kan du sende en klage til konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk

11 - Tilbud

Alle tilbud gælder i 10 dage fra udstedelse - med mindre andet er anført. De i tilbuddet anførte leveringstider gælder med forbehold for ændringer i leveringstiden fra TRANSLYFT A/S’ leverandører og for mellemsalg.

12 - Ansvar for tingskade forvoldt af materiellet (produktansvar)

TRANSLYFT A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:

A: på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens materiellet er i købers besiddelse.

B. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

I intet tilfælde er TRANSLYFT A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i TRANSLYFT A/S’ ansvar gælder ikke, hvis selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Øvrigt

Vi henviser til desuden til handelsbetingelserne fra NLM 94.